ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ទុកសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ដើម្បីទាក់ទងមកយើងអំពីគម្រោងរបស់អ្នក។

សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក

អគារលេខ ១១A ផ្លូវលេខ ៤០២ ភូមិ២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

(855) 23 223 295 (855) 23 221 222
(855) 93 217 217

info@mjqeducation.edu.kh

ទាក់ទងជាមួយយើង

icon icon icon